2017: au fost luat 218 măsuri de protecție pentru copii

Specialiştii segmentului social stradal din cadrul Serviciului Monitorizare, Secretariat Comisie, Intervenţie Urgentă (M.S.I.), al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, au colaborat, și în anul 2017, cu autoritǎţile administraţiei locale şi serviciile din cadrul reţelei de intervenţie, oferind următoarele servicii:

– Servicii de prevenire a separǎrii copilului de familie, asigurarea creşterii şi educǎrii acestuia în cadrul comunitǎţii;

– Consilierea familiilor rome ale căror copii se află în evidenţa DGASPC Cǎlǎraşi, în vederea asumării rolului de părinte şi reintegrării copilului în familie;

– Continuarea procesului de înregistrare în registrele de stare civilǎ a persoanelor fǎrǎ acte de identitate, consilierea părinţilor în vederea necesităţii declarării naşterii copilului;

– Participarea femeilor rome la programele de protecţie, ocrotire şi educaţie a copilului, prin implicarea acestora în acţiunile derulate la nivel local şi judeţean;

– Consilierea femeilor rome în vederea prevenirii unei sarcini nedorite şi prevenirii abandonului copilului;

– Acţiuni de prevenire şi combatere a exploatării copiilor/tinerilor romi prin muncă, în vederea eliminării celor mai grave forme ale muncii copilului; identificarea cazurilor;

– Acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale persoanelor cu handicap de etnie romă, în vederea incluziunii sociale la nivel de judeţ;

– Facilitarea accesului la educaţie şi la servicii medicale;

– Desfǎşurarea unor programe educative pentru pǎrinţi şi copii în vederea prevenirii abuzului şi neglijǎrii copilului şi violenţei familiale;

– Diminuarea fenomenului copiii strǎzii.

Segmentul social stradal – De la începutul anului 2017, în evidenţa Serviciului M.S.I–Compartimentul Social Stradal a intrat un număr de 111 cazuri de problematică diferită.

Ca urmare a serviciilor oferite, pentru 11 copii s-a emis Dispoziţie de plasament în regim de urgenţă în servicii de tip rezidenţial, respectiv plasament la asistenţi maternali profesionişti.

Asistenţii sociali au realizat acţiuni stradale periodice cu poliţia în baza unui plan comun de intervenţie. Acţiunile au fost pregǎtite de cǎtre D.G.A.S.P.C. Cǎlǎraşi împreunǎ cu Poliţia Municipiului Cǎlǎraşi şi Direcţia Poliţiei Locale Cǎlǎraşi.

La data de 31.12.2017, în evidenţa compartimentului se aflau 12 copii ai strǎzii.

În perioada 30.03.2017-12.04.2017 compartimentul social stradal din cadrul Serviciul M.S.I. a iniţiat campania umanitarǎ „Iepurașul de Paşte”. Campania a constat în strângere de îmbrǎcǎminte, încǎlţǎminte, jucǎrii, rechizite şi dulciuri, fiind adresatǎ copiilor care provin din familii defavorizate- beneficiari au fost peste 100 de copii.

În perioada 15 noiembrie 2017-15 decembrie 2017, D.G.A.S.P.C.Călăraşi, Serviciul M.S.I., a iniţiat Campania umanitară ”Spiridușii lui Moş Crăciun” cu scopul de a oferi un cadou copiilor care provin din familii defavorizate social. Darurile au constat în obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării şi rechizite, beneficiari fiind 60 de copii.

Secretariatul Comisiei pentru Protecţia Copilului, în cursul anului 2017, a desfǎşurat lucrǎrile de secretariat pentru şedinţele Comisiei pentru Protecţia Copilului Cǎlǎraşi.

S-au redactat 218 hotǎrâri prin care s-au stabilit mǎsuri de protecţie specialǎ pentru copiii aflaţi în dificultate, menţinerea mǎsurilor de protecţie, revocǎri ale mǎsurilor de protecţie, 122 de hotărȃri pentru /reatestare/eliberare atestate ale asistenţilor maternali profesionişti, 122 atestate pentru asistenţi maternali atestaţi/reatestaţi, 3 hotărȃri privind modificarea atestatelor asistenţilor maternali profesioniști, 1137 certificate de încadrare a copiilor în grad de handicap şi 1137 hotǎrâri privind încadrarea copiilor în grad de handicap.

În scopul unei bune colaborǎri interjudeţene şi respectǎrii principiului competenţei teritoriale s-au redactat 7 solicitǎri pentru eliberarea avizului favorabil în vederea includerii copiilor cu certificate de orientare şcolarǎ în cadrul internatelor şcolilor speciale de pe raza altor judeţe.

Unii au citit și asta: