Călărași: Sprijin financiar pentru încălzirea locuinței

ajutor incalzire

Primăria Municipiului Călărași informează, că începând cu data de 15 octombrie 2019, persoanele interesate pot prelua cererile-tip şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei pe perioada sezonului rece noiembrie 2019 – martie 2020, de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială (str. Progresul, nr.23) sau le pot descărca de pe site-ul Direcţiei de Asistență Socială: das.primariacalarasi.ro.

Depunerea actelor necesare pentru acordarea ajutorului de încălzire (gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni și combustibili petrolieri) se face începând cu data de 15.10.2019 la ghișeul Direcţiei de Asistenţă Socială, iar dosarele pentru sistemul centralizat se depun la sediul S.P.C.T.F.L. Călărași (bloc Flora), în fiecare zi lucrătoare, între orele 8.00-14.00.

Termenul limită de depunere a cererilor şi declaraţiilor pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei aferent lunii noiembrie 2019 este până la data de 20.11.2019.

După această dată se vor înregistra cereri, dar consumatorii vor primi acest ajutor astfel:
 începând cu luna depunerii cererii pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 începând cu luna următoare pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective.

Direcţia de Asistenţă Socială oferă informaţii suplimentare la sediul din str. Progresul, nr.23, sau la numerele telefon 0242/31.31.51/int.114.

Ajutorul de încălzire se acordă în baza O.U.G. nr.70/2011, actualizată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

Familiile şi persoanele singure care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, energie electric sau lemne, cărbuni ori combustibili petrolieri, vor beneficia de acest ajutor numai dacă venitul net lunar net lunar pe membru de familie este de cel mult 750 lei.

În cazul ajutorului acordat pentru încălzirea cu energie electrică, este obligatorie efectuarea anchetei sociale. Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzire a locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

Este important de știut că ajutorul se acordă pentru un singur sistem de încălzire.

Ce obligaţie au beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:
 să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri și declaraţii, însoţite de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Cererea poate fi depusă de titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, care poate fi:
 proprietarul locuinţei;
 persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
t itularul contractului de închiriere;
 alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței:

Verificări și sancțiuni

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire primarii au obligaţia de a efectua lunar, la solicitarea agenţiilor teritoriale, anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în cererea beneficiarilor dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei. Anchetele sociale pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

În cazul solicitării ajutoarelor pentru energie electrică, anchetele sociale se efectuează obligatoriu pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.

Dacă în urma întocmirii anchetei sociale se constată că, la completarea cererii nu s-au declarat date corecte, dreptul la încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite necuvenit cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii.

Nerespectarea prevederilor legale de către beneficiari constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei.

Plata ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, se face direct titularului şi se efectuează o singură dată, la începutul sezonului rece.

Pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică, ajutoarele se acordă în funcție de consumul lunar înregistrat în perioada sezonului rece, fără a se depăşi valoarea maximă stabilită de lege pentru fiecare tip de încălzire, iar sumele de bani se virează direct furnizorilor de utilități.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei:

Unii au citit și asta: