Aproape 200 de milioane de lei, bugetul județului Călărași pentru 2018

În ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Călărași din data de 15 februarie 2018, a fost dezbătut și aprobat bugetul propriu al județului.

Pentru anul 2018, aceasta are o valoare de 194.906.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli.

Pentru susținerea programului de investiții pe anul în curs s-a aprobat suma de 14.092.000 de lei, bani care provin din excedentul bugetar.

La 31 decembrie 2017, excedentul total însuma 17.695.000 lei.

Proiectul de buget pentru anul 2018 a fost elaborat avandu-se in vedere:
– prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru acest an, cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare si politica fiscal-bugetara;
– politicile si strategiile sectoriale si locale;
– propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine;
– programele de dezvoltare economico-sociala in perspectiva ale judetului Calarasi.

De asemenea, s-a avut in vedere faptul ca toate cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenti.

La constructia proiectului de buget s-a avut in vedere o abordare prudenta in ceea ce priveste incheierea angajamentelor legale care creeaza sau pot crea o obligatie prezenta sau viitoare pe seama fondurilor publice.

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018, pentru bugetul propriu al Judetului Calarasi au fost alocate urmatoarele surse:
1) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului in valoare de 33.562 mii lei, cu urmatoarele destinatii:
– finantarea sistemului de protectie a copilului – 15.117 mii lei;
– finantarea centrelor de asistenta sociala a persoanelor cu handicap – 8.839 mii lei;
– Programul pentru scoli in Romania 4.855 mii lei;
– cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intretinerea curenta a unitatilor de invatamant special si centrelor judetene de resurse si asistenta educationala – 176 mii lei;
-drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale care frecventeaza invatamantul special – 1.321 mii lei;
– platii contributiilor pentru personalul neclerical angajat in unitatile de cult din tara;
– serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judetene.
2) sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, total 10.677 mii lei, din care 9.328 mii lei pentru drumurile judetene. Precizez faptul ca reparizarea sumelor de mai sus s-a realizat printr-o hotarare anterioara.

În anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se repartizează o cotă de: 
a) 11,25% la bugetul local al judeţului; 
b) 43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit; 
c) 17,25% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ. 

Din cota de 17,25% prevăzută la lit. c): 
 a) se repartizează bugetului local al judeţului o cotă de 27%, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 250 lei; 
b) se constituie un fond la dispoziţia consiliului judeţean, calculat prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 25 lei şi care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţ, prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală. Hotărârea consiliului judeţean se comunică directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administrativ – teritoriale din judeţ; 
c) diferenţa rămasă se utilizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, în completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai puţin de 1.000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei pentru oraşe şi 5.000.000 lei pentru municipii. 

Dacă impozitul pe venit repartizat nu asigură bugetele minime de funcţionare, în completare, de la bugetul de stat, se alocă sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

In acest sens, bugetului propriu al judetului Calarasi, prin legea bugetului de stat, s-a ridicat la valoarea de 35.539 mii lei.

In bugetul propriu al judetului Calarasi pe anul 2018 prognozez a se incasa alte venituri proprii in valoare de 28.648 mii lei.

Estimarea acestora s-a bazat pe:
– constatarea, evaluarea si inventarierea materiei impozabile si a bazei de impozitare, stabilita in conditiile legii, in functie de care se calculeaza impozitele si taxele locale;
– evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea;
– alte elemente specifice, inclusiv serii de date, in scopul evaluarii corecte a veniturilor.

Referitor la partea de cheltuieli a bugetului, din sumele prezentate mai sus am avut in vedere solicitarile tuturor ordonatorilor de credite din subordinea Consiliului Judetean Calarasi, astfel incat sa poata fi sustinute o parte din cheltuielile de personal si cele cu bunurile si serviciile, partea de dezvoltare fiind acoperita integral din excedentul bugetar inregistrat la finele exercitiului bugetar 2018.

Propunerea de buget pentru anul 2018 si estimarile pentru anii 2019-2021 s-a fundamentat, potrivit indicatorilor prevazuti in Scrisoarea – Cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 si a estimarilor pentru anii 2019-2021, precum si limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, elaborata de Ministerul Finantelor Publice.

Unii au citit și asta: