info

Ce schimbări sunt în codul de procedură fiscală din 2016

Modificari-ale-Codului-Fiscal-si-ale-Codului-de-Procedura-Fiscala

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Calarasi aduce la cunostinta contribuabililor ca,in Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015 a fost publicata Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2016. Fata de prevederile anterioare au fost aduse unele modificari, cele mai importante fiind urmatoarele:

In ceea ce priveste procedura generala, au fost reglementate unele limite ale modului de conduită a organului fiscal în ceea ce privește exercitarea de către acesta a dreptului de apreciere, care tin cont de principiul rezonabilității și echităţii ca mod de conduită a activităţii organelor fiscale.
Relaţiile dintre contribuabili şi organele fiscale trebuie sa fie guvernate de principiul bunei credinte. Astfel, potrivit acestui principiu, contribuabilul trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile şi să-şi exercite drepturile potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege, iar organul fiscal este obligat la respectarea riguroasă a drepturilor contribuabililor în fiecare procedură aflată în derulare.

S-a reglementat sancționarea cu nulitatea a actului administrativ fiscal emis cu încălcarea regulilor de competență, precum și a actului care nu precizează organul fiscal emitent.

S-a instituit obligaţia contribuabililor de a întocmi şi a deţine dosarul preţurilor de transfer, în lipsa unei solicitări a organului fiscal, spre deosebire de prevederile precedente, conform carora se dispunea întocmirea dosarului prețurilor de transfer numai la solicitarea organului fiscal.

In ceea ce priveste prescriptia dreptului de a stabili obligatiile fiscale, o modificare foarte importanta se refera la momentul de la care curge termenul de prescripție în materia creanțelor fiscale.

Astfel, în urma intrării în vigoare a noului Cod de procedură fiscală, termenul de prescripție va începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală. Durata termenului de prescripție rămâne în continuare de cinci ani.
In domeniul inspectiei fiscale, se diminuează durata efectuării inspecției fiscale pentru contribuabilii mici la 45 de zile, pentru contribuabilii mari şi mijlocii fiind păstrată durata actuală de șase şi respectiv trei luni de zile. În plus, se reglementează obligaţia organului fiscal de a finaliza controlul fiscal într-o perioadă de maxim dublul perioadei prevăzute ca durată a controlului fiscal; în caz contrar, inspecția fiscala va înceta fără emiterea unor acte de impunere. Cu toate acestea, organul fiscal poate relua inspecția, cu aprobarea organului ierarhic superior, o singura dată pentru aceeași perioadă şi aceleași obligații fiscale.

Referitor la colectarea creantelor bugetare, au intervenit urmatoarele modificari :
A fost diminuat nivelul dobânzii de întârziere la 0,02% pe zi de întârziere.
A fost diminuat nivelul penalității de întârziere la 0,01% pe zi de întârziere. Penalitatea de întârziere nu se aplică pentru obligațiile fiscale principale nedeclarate de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere.

S-a reglementat o nouă penalitate, penalitatea de nedeclarare, de 0,08% pe zi din obligațiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de contribuabil/plătitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere. Această penalitate curge începând cu ziua imediat următoare scadenței și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligațiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârșirii unor fapte de evaziune fiscală. Penalitatea de nedeclarare se aplică doar creanțelor fiscale ce se nasc după data de 1 ianuarie 2016.

În ce privește compensarea creanțelor autorităților publice cu cele ale contribuabililor, s-au extins regulile de compensare și la nivelul grupului fiscal. Astfel, este posibilă compensarea sumei negative a taxei pe valoarea adăugată solicitată la rambursare de reprezentantul unui grup fiscal constituit potrivit Codului fiscal cu obligațiile fiscale ale membrilor grupului.

O schimbare majoră în ceea ce privește procedura de contestare a actelor administrativ fiscale o reprezintă majorarea termenului de formulare a contestației fiscale de la 30 la 45 de zile.
De asemenea, spre deosebire de precedentul Cod de procedură fiscală, unde contestatorul își poate susține contestația doar în scris, noul Cod de procedura fiscala conferă contestatorului posibilitatea de a-și susține contestația și oral în fața organului competent cu soluționarea acesteia, situație în care se va convoca și organul fiscal emitent.

Noul Cod de procedură fiscală intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, însă prevederile acestuia vor fi aplicabile exclusiv pentru procedurile de administrare începute după intrarea in vigoare a acestuia. Mai exact, pentru creanțele fiscale născute şi procedurile administrative inițiate înainte de 1 ianuarie 2016 se aplică legea anterioară.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

seven + three =

To Top