info

Călăraşi: Post liber de arhitect-şef al judeţului

arhitect sef al judetului

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a publicat, vineri, 8 martie, anunţul pentru ocuparea funcţiei de arhitect şef al judeţului Călăraşi. Postul a devenit vacant în urma pensionării arh. Adrian Lascăr.

Concursul pentru ocuparea funcţiei de arhitect şef al judeţului Călăraşi va avea loc în luna aprilie. Citiţi, în continuare, anunţul integral de concurs publicat de ANFP:

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect şef al Consiliului Judeţean Călăraşi

Programat la data: 09.04.2013
Locatie desfasurare concurs: Bucuresti, sediul ANFP
Status concurs: Programat
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Conditii de participare: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor -studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specializarea arhitectură sau urbanism.-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani

Bibliografie: Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată , cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;Hotărârea Guvernului României nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul MLPTL nr.839/2009 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, cu modificările şi completările ulterioare;Legea nr.7/1996 privind cadastrul imobiliar; Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;Hotărârea Guvernului României nr.932/2010 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.184/2001.

Dosarul de inscriere
Pentru concursul de recrutare (funcţii publice de conducere şi funcţii publice de execuţie), dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
– cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
– adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Pentru concursul de promovare într-o funcţie publică de conducere, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
– formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copia actului de identitate,
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
– cazierul administrativ.
Pentru concursul de promovare în grad profesional, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
– copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
– copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
– formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi la nr. de telefon : 0374 112.726.

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

9 + ten =

To Top