in

Cum ar putea Portul din Călăraşi să piardă milioane de euro

apdf-giurgiuCu siguranţă că următoarea scrisoare a directorului Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale către Consiliul Local Călăraşi ar putea să-i plictisească pe unii. Pe cei care vor avea răbdare să înţeleagă ceva din această scrisoare îi va pune pe gânduri. Cum se pot pierde milioane de euro dacă se va da curs unei acţiuni hei-rupiste, dubioase, spunem noi, sperăm să nu vedem…

La fel cum sperăm că reprezentanţii Consiliului Local al municipiului Călăraşi se vor gândi de două ori înainte de a încerca preluarea Portului Călăraşi. Aici nu este vorba numai de banii pe care Primăria Călăraşi i-ar putea câştiga ci şi de milioanele de euro care s-ar putea pierde prin această trecere a Portului Călăraşi de la CN APDF SA Giurgiu la comunitatea locală. Cum şi de ce? Hai să aflăm:

Către CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI

Referitor: Clarificarea unor aspecte privind intenţia de transfer a portului Călăraşi din concesiunea CN APDF SA Giurgiu în administrarea Consiliului Local al Municipiului Călăraşi.

Pentru fundamentarea acordului privind preluarea portului Călăraşi în administrarea Consiliului Local Călăraşi, în baza împuternicirii nr. RB/2479 din data de 20.08.2009 acordată de domnul Radu Mircea Berceanu Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Directorului General al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu, vă prezentăm următoarele informaţii:

1.Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu a fost înfiinţată prin H.G. nr. 520/1998, pentru a desfăşura activităţi de interes public naţional, conform reglementărilor legale în vigoare, şi să ducă la îndeplinire prin delegare de competenţă unele obligaţii ce revin  statului român din acordurile şi convenţiile la care România este parte. Totodată, Compania Naţională Administraţia Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului Comercial ,iar pe perioada în care statul este acţionar majoritar şi cu dispoziţiile O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare  la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Legii nr. 247/2005 privind reformele în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, CN APDF SA Giurgiu se află în procesul de pregătire şi derulare a primei etape a procesului de privatizare prin ofertă publică secundară de vânzare a unui pachet de 5% din capitalul social, în vederea admiterii  la tranzacţionare în sistemele administrate de către Bursa de Valori Bucureşti.

Capitalul social este deţinut în proporţie de 80% de statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii,  iar 20% de Societatea Comercială Fondul Proprietatea S.A.

2.Activităţile desfăşurate se regăsesc în statutul companiei aprobat prin H.G. 596/2009 pentru modificarea  şi completarea HG 520/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale S.A. Giurgiu şi este publicat în partea I a Monitorului Oficial al României nr. 378/04.06.2009.

Domeniul principal de activitate îl reprezintă Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă – 5222 cod CAEN.

Totodată, CN APDF SA Giurgiu îndeplineşte funcţia de autoritate portuară şi desfăşoară activităţi specifice potrivit articolului 61 din HG nr. 596/2009.

In prezent în portul Călăraşi sunt angajaţi un număr de 11 salariaţi , având un fond de salarii anual de 329.862 lei.

În conformitate cu adresa Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii nr. 34/964 din data de 19.08.2009, va fi obligatorie preluarea integrală a personalului care îşi desfăşoară activitatea în acest port, de către Consiliul Local. In conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă, încheiat la nivelul companiei, în cazul reorganizării companiei , transferul salariaţilor către noile subiecte de drept, se face cu respectarea şi mentinerea, pentru o perioadă de 5 ani,a tuturor drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă şi în Contractele individuale de muncă.

Datorită faptului că în prezent obligaţiile de administraţie şi autoritate portuară prevăzute de O.G. nr.22/1999 privind administrarea porturilor, cu modificările şi completările ulterioare, sunt îndeplinite de structurile şi personalul specializat din sediul central al companiei, în situaţia în care veţi prelua în administrare portul Călăraşi, trebuie să aveţi în vedere că actuala structură organizatorică va trebui modificată prin suplimentarea substanţială a numărului de posturi.

3. În baza prevederilor O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007, ale H.G.  nr. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 54/2006 şi al H.G. 80/2008, a fost încheiat contractul de concesiune nr. LO/3898/15.10.2008. Obiectul contractului de concesiune îl constituie  concesionarea pentru o perioadă de 49 ani a bunurilor proprietate publică a statului în vederea administrării şi exploatării lor.

În anexa nr. 1, se prezintă bunurile proprietate publică a statului din portul Călăraşi aflate în concesiunea C.N. APDF S.A. Giurgiu.

Trecerea în administrarea Consiliului Local a bunurilor proprietate publică a statului, se poate face numai dacă interesul naţional o impune, prin denunţarea unilaterală de către concendent a contractului de concesiune, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile.

4.Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 a fost aprobat prin H.G. nr. 619/2009 şi este publicat în partea I a Monitorului Oficial al României nr. 355/27.05.2009.

Din exploatarea bunurilor proprietate publică şi celor din domeniul privat al companiei în portul Călăraşi au fost realizate în anul 2008 venituri totale în valoare de 349.070 lei. Pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi ale obligaţiilor ce decurg din calitatea de administraţie şi autoritate portuară, cheltuielile sunt în valoare de 510.075 lei.

Pe semestrul I al anului 2009 nivelul veniturilor este de 162.329 lei, iar cheltuielile sunt de 347.788 lei. Pierderile înregistrate în portul Călăraşi se datorează faptului că în timp ce nivelul cheltuielilor pentru menţinerea funcţionalităţii infrastructurii portuare şi pentru asigurarea serviciilor obligatorii funcţionării unui port sunt în permenentă creştere, sau cel mult înregistrează un nivel constant, nivelul veniturilor este influenţat de condiţiile economice naţionale şi internaţionale şi variază în funcţie de capacităţile operatorilor şi armatorilor portuari de a atrage curenţi de marfă şi de a menţine în exploatare utilajele de operare portuară şi a navelor. Menţinerea funcţionalităţii infrastructurii şi asigurarea serviciilor portuare din portul Călăraşi şi din alte porturi care înregistrază pierderi este asigurată prin veniturile obţinute de CN APDF SA Giurgiu din exploatarea domeniului public şi privat din porturile Bechet şi Calafat.

CN APDF SA Giurgiu asigură o redistribuire a veniturilor pentru menţinerea funcţionalităţii infrastructurii în toate porturile pe care le are în zona sa de activitate.

5.Pentru modernizarea infrastructurii şi dezvoltarea serviciilor portuare,  în portul Călăraşi, port aflat în reţeaua europeană de transport ( TEN-T),CN APDF SA Giurgiu a identificat şi accesat surse de finanţare din fonduri europene pentru următoarele proiecte:

a). Prin DECIZIA de acordare de asistenţă financiară nr. C(2008)7411 emisă de Comisia Europeană a fost finanţat studiul de fezabilitate „D.A.N.U.B.E. – Reţea de acces la Dunăre – Deblocarea circulaţiei în Europa prin dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiţii economice optime” – 2007-RO-92301-S-în domeniul reţelei transeuropene (TEN-T)”.De menţionat este faptul că este prima finanţare acordată de Comisia Europeană unui companii româneşti. Din valoarea totală de 174.595.280 EURO a investiţiilor ce vor fi realizate în 7 porturi, pentru portul Călăraşi sunt preconizate investiţii în valoare de  8.743.230 EURO. Documentaţia este pregătită pentru transmiterea către Consiliul Tehnico Economic al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea avizării şi stabilirii schemei de finanţare a investiţiilor. Investiţiile din portul Călăraşi sunt propuse spre finanţare din fondurile prevăzute în Programul Operaţional Sectorial în Transport (POS-T) aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)3469/2007. Prezentarea proiectului a fost transmisă Primăriei Municipiului Călăraşi prin curier în data de 17.08.2009.

In anexa nr. 2 se prezintă devizul general al investiţiei.

În situaţia trecerii portului Călăraşi în administrarea Consiliului Local, sau a modificării situaţiei juridice a CN APDF SA Giurgiu, potrivit capitolul III 4. 2.2 punctul 4 litera c din Decizia de acordare de asistenţă financiară nr. C(2008) 7411, asistenţa financiară acordată de către Comisia Europeană se anulează, iar suma acordată pentru întocmirea studiului de fezabilitate va fi returnată integral. În aceste condiţii studiul de fezabilitate rămâne fără obiect, iar în acest context, dezvoltarea portului Călăraşi, prin programele TEN-T sau POS-T nu mai este posibilă.

b). În cadrul Programului Operaţional Sectorial-Transport a fost promovat la AM-POS-T spre finanţare proiectul „Sistem de preluare şi prelucrare reziduuri de la nave şi intervenţie în caz de poluare pe sectorul Dunării administrat de CN APDF SA Giurgiu”. În cadrul acestui proiect pentru portul Călăraşi se prevăd investiţii în valoare de 2.462.799 EURO. Se estimează semnarea contractului de finanţare la sfârşitul lunii octombrie 2009. În situaţia trecerii portului Călăraşi în administrarea Consiliului Local, fondurile alocate se pierd, întrucât singurul beneficiar eligibil este CN APDF SA Giurgiu.

In anexa nr. 3 se prezintă devizul general ala investiţiei.

c).Prin “Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei”, a fost aprobat la finanţare proiectul “ WANDA- Administrarea deşeurilor pentru navigaţia interioară pe Dunăre”. Valoarea proiectului este 1.906.660 EURO, contractul de finanţare va fi semnat de liderul programului VIA DONAU Austria, iar în perioada 25-26 august 2009 are loc la Viena întâlnirea de start a proiectului. CN APDF SA Giurgiu are calitatea de lider naţional pentru porturile Dunării Fluviale.

Cu privire la finanţarea investiţiilor în infrastructura portului Călăraşi, facem precizarea că în condiţiile în care CN APDF SA Giurgiu îşi păstrează calitatea de concesionar, cofinanţarea proiectelor este asigurată din alocaţii bugetare, iar în situaţia în care Consiliul Local devine administrator va trebui să identifice surse pentru asigurarea cofinanţării.

6. Cu privire la suma aferentă plăţilor către Fondul Proprietatea facem precizarea că aceasta deţine în cadrul companiei un număr de 27.554 de acţiuni, reprezentând 20% din capitalul social şi din profitul sau pierderile companiei. Plăţile ,sub formă de dividente, efectuate până în prezent la Fondul Proprietatea sunt în valoare de 532.348 lei, iar valoarea unei acţiuni determinată de firma desemnată de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii să evalueze preţul acţiunilor în vederea listării acţiunilor la Bursa de Valori Bucureşti este de 213,40lei/acţiune la data de 30.06.2008. Valoarea pachetului de acţiuni va putea fi cunoscută numai dacă Fondul Proprietatea îşi va da acordul pentru trecerea porturilor în administrarea Consiliilor Locale, sau în altă administrare şi întreruperea procesului de privatizare prin ofertă publică secundară de vânzare a unui pachet de 5% din acţiunile CN APDF SA, în sistemele administrate de către Bursa de Valori Bucureşti.

În ceea ce priveşte domeniul privat al companiei din portul Călăraşi, precizăm faptul că valoarea neactualizată  este de 991.285 lei.

Transmiterea domeniului privat al companiei din portul Călăraşi către o altă persoană juridică se poate face numai după dizolvarea CN APDF SA Giurgiu.

Potrivit art. 32 din Statutul CN APDF SA Giurgiu, aprobat prin HG 596/2009, dizolvarea are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. Lichidarea companiei şi repartizarea patrimoniului se face în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată.

In concluzie, considerăm că luarea unor decizii de trecere a portului din administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii prin retragerea calităţii de concesionar al CN APDF SA Giurgiu, este un act de mare responsabilitate care nu trebuie luat sub influenţa unor factori emoţionali sau a unor interese locale de moment, ci trebuie avut în vedere interesele statului român pe termen mediu şi lung, existând suficiente forme de colaborare, de asociere, de exploatare în comun a zonelor portuare, împreună cu Consiliul Local, astfel încât portul Călăraşi să poată fi dezvoltat, întreţinut şi exploatat în sistem de siguranţă.

Cu stimă,
DIRECTOR GENERAL,
ec. Dănuţ OFIŢERU

N.R. Titlul şi introducerea aparţin redacţiei infoMuntenia.ro

Citiţi şi: Investiţii de 15,2 milioane de euro în porturile din Călăraşi şi Olteniţa