comunicate

HOTĂRÂRE privind sancţionarea Directorului executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi

Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 28.02.2013,

Având în vedere:
– raportul Comisiei de disciplină nr. 61 din 20.02.2013, înregistrat la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 1834 din 20.02.2013;
– expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, înregistrată la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 1885 din 22.02.2013;
– prevederile art. 50 şi 51 din Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 6, art. 33 alin. (1), art. 49, art. 62 alin. (5), art. 65 alin. (2) lit. a) şi c), art. 77 alin. (3) lit. b), art. 87 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 88 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 9 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 3 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 10 alin. (1) lit. d), art. 50, art. 108 alin. (1) – (4), art. 127 lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 91 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se dispune sancţionarea disciplinară a domnului Roibu Mihai–Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, cu diminuarea drepturilor salariale cu 20% pe o perioadă de 3 luni, în temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2. – Faptele constau în săvârşirea repetată a unor abateri disciplinare, cu consecinţe grave, prin încălcarea cu vinovăţie, de către domnul Roibu Mihai, a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei de Director executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, astfel:

– încălcarea obligaţiilor prevăzute de art. 6, art. 33 alin. (1), art. 49, art. 62 alin. (5), art. 65 alin. (2) lit. a) şi c), art. 87 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 88 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) nerespectarea prevederilor art. 6, cu privire la faptul că prevederile actului normativ nu se aplică personalului contractual salariat din aparatul propriu al instituţiilor publice;
b) nerespectarea prevederilor art. 33 alin. (1), cu privire la timpul de lucru al funcţionarilor publici;
c) nerespectarea prevederilor art. 49, cu privire la faptul că funcţionarii publici au obligaţia să respecte întocmai regimul juridic al conflictului de interese şi al incompatibilităţilor, stabilite potrivit legii;
d) nerespectarea prevederilor art. 62 alin. (5), cu privire la faptul că fişa postului aferentă funcţiei publice se anexează la actul administrativ de numire;
e) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (2) lit. a), cu privire la condiţiile obligatorii pentru înscrierea la examenul pentru promovarea în grad profesional, referitor la vechime în funcţia publică;
f) nerespectarea prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c), cu privire la condiţiile obligatorii pentru înscrierea la examenul pentru promovarea în grad profesional, referitor la evaluare;
g) nerespectarea prevederilor art. 87 alin. (1), cu privire la mobilitatea în cadrul corpului funcţionarilor publici;
h) nerespectarea prevederilor art. 87 alin. (2) lit. a), cu privire la modificarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici;
i) nerespectarea prevederilor art. 88 alin. (1), (3) şi (4), cu privire la delegarea funcţionarilor publici.
Astfel:
– delegarea unui funcţionar public de execuţie din cadrul Serviciului Alternative de Tip Familial pe un post de conducere contractual în cadrul Centrului de Plasament „Sf. Ştefan” Perişoru;
– promovarea aceluiaşi funcţionar public în grad profesional fără îndeplinirea condiţiilor legale privind vechimea de 3 ani în grad profesional şi evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
– salarizarea aceluiaşi funcţionar public în perioada exercitării coordonării Centrului de Plasament „Sf. Ştefan” Perişoru.

– încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică;

– încălcarea dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel:
– achiziţionarea prematură a dotărilor în cadrul Proiectului „Demnitate regăsită – PIN 1”;
– expunerea dotărilor achiziţionate la riscul expirării perioadei de garanţie;
– închirierea spaţiului de depozitare a dotărilor fără prospectarea pieţei şi fără dovada negocierii chiriei.

-nerespectarea prevederilor art. 9 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;

-nerespectarea prevederilor art. 94 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la faptul că funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, în cadrul instituţiilor publice;

– nerespectarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora conducătorii instituţiilor publice vor desemna un funcţionar public, de regulă din cadrul Compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită.
– nerespectarea prevederilor art. 3 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) prevederile art. 3, cu privire la nerespectarea obiectivelor generale ale controlului intern/managerial;
b) nerespectarea art. 5 alin. (1), cu privire la obligaţia realizării unei bune gestiuni financiare prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public.
-nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. d), art. 50 alin. (1), art. 108 alin. (1) – (4) şi art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1) lit. d), cu privire la faptul că fişa postului aferentă unei funcţii publice defineşte şi delimitează, în principal, cerinţele şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a ocupa funcţia publică;
b) nerespectarea prevederilor art. 50 alin. (1), cu privire la selectarea dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
c) nerespectarea prevederilor art. 108 alin. (1) – (4), cu privire la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici şi întocmirea rapoartelor de evaluare;
d) nerespectarea prevederilor art. 127 lit. a) si b), cu privire la conţinutul dosarului de concurs.
Art. 3 – Raportul Comisiei de disciplină nr. 61 din 20.02.2013, pe baza căruia a fost dispusă sancţionarea disciplinară a domnului Roibu Mihai–Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi, se constituie ca anexă la prezenta hotărâre.
Art. 4. – Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Călăraşi, în termen de 6 luni de la data comunicării răspunsului la plângerea prealabilă formulată în termen de 30 de zile de la data comunicării prezentei, conform art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 5. – (1) Compartimentul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
(2) Secretarul judeţului, prin Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, va comunica prezenta celor interesaţi, în termenul prevăzut de art. 50 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
– domnului Roibu Mihai–Directorul executiv al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi;
– Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi;
– Compartimentului Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Călăraşi;
– Comisiei de disciplină;
– persoanei care a formulat sesizarea;
– Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi şi
– Camerei de Conturi a Judeţului Călăraşi.

PREŞEDINTE,
ing. Răducu – George FILIPESCU AVIZEAZĂ,
SECRETARUL JUDEŢULUI,
Dumitru TUDONE

cofetaria-calarasi-h
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ten + eighteen =

To Top