Petiţie online împotriva noului Cod al Muncii. Vezi care sunt modificările

Ministerul Muncii a finalizat proiectul de modificare a Codului Muncii, ce urmeaza sa intre in vigoare din 2011. Printre principalele modificari se numara extinderea perioadei de preaviz, modificarea criteriilor in cazul concedierilor colective sau a celor referitoare la timpul de lucru, cat si noi amenzi contraventionale.

Noile prevederi au starnit ingrijorarea angajatilor care se gandesc ca modificarile codului muncii i-ar putea transforma in adevarati sclavi.

Constestatarii modificărilor din codul muncii au lansat şi o petiţie online, la adresa www.petitieonline.ro cu următorul conţinut:

Petitie Impotriva Noului Cod al Muncii 2011

01/12/2010

destinatar: Guvernului Romaniei, Sindicatelor, Clubul Patronatelor si tuturor celor raspunzatori cu destinul acestei tari

Noul Cod al Muncii, dupa cum ati auzit, aduce unele modificari majore impotriva si in dezavantajul angajatului dar in acelasi timp si un mare avantaj angajatorului si asta dupa cum urmeaza:

– Termenul de preaviz impus angajatului care demisioneaza va fi extins: de la maximum 15 zile la cel putin 20 zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, si de la 30 la 45 zile pentru salariatii cu functii de conducere;
– Perioada in care angajatorul trebuie sa asigure fiecarui salariat concediul de odihna neintrerupt, pentru situatiile in care concediul este programat fractionat, va fi redusa de la 15 la 10 zile;

– Perioada in care munca suplimentara poate fi compensata prin ore libere platite va fi prelungita de la 30 la 60 de zile;
– Perioada de proba in care sunt verificate aptitudinile salariatului va fi extinsa, iar contractul de munca poate inceta fara preaviz pe durata sau la sfarsitul acestei perioade, angajatorul avand dreptul sa incadreze succesiv mai mult de trei persoane pentru acelasi post in intervalul de proba;

– Durata maxima legala a timpului de munca va fi pastrata la 48 de ore pe saptamana, dar perioada de referinta in functie de care orele de activitate pot fi suplimentate va fi extinsa cu o luna, la patru luni. Dar, angajatorul nu mai e obligat să-l recompenseze pe angajat pentru orele lucrate în plus în termen de 30 de zile. Ci, în interval de 60. (cu alte cuvinte muncesti mai mult si esti platit cu aceiasi bani sau mai putin, iar daca nu-ti convine esti dat afara fara explicatii sau cu explicatia ca nu esti competent)

– Intervalul de proba sa fie extins, deoarece “angajatorii pretind ca perioada este prea scurta pentru a evalua salariatii” (Intr-una dintre variante este vorba chiar de pana la 120 de zile. Acum, un contract pe o luna poate fi reinnoit de doua ori. Dupa aceea patronul e obligat sa angajeze lucratorul sau sa renunte la serviciile lui)
– Este suprimata procedura cercetarii prealabile si a evaluarii, in caz de necorespundere profesionala.

– In cazul concedierilor colective, perioada in care firma nu are voie sa angajeze pe posturile taiate s-ar putea reduce de la noua la trei luni, deoarece “termenul de noua luni este excesiv in raport cu dinamica actuala si viitoare”.
– Fractionarea concediului de odihna, pentru a nu mai exista minimum 15 zile lucratoare luate consecutiv
– Salariaţii vor putea fi obligaţi de angajatori să plătească pagubele materiale înregistrate din vina lor, iar contravaloarea pagubei le va putea fi reţinută din salariu dacă angajatul refuză să achite suma în termenul, care porneşte de la 30 de zile de la data comunicării.

Cu alte cuvinte si pe intelesul tuturor Noul Cod al Muncii dă mai multe drepturi angajatorului şi-l transformă pe angajat în sclav.

Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art. I – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La art. 6 alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriile prevăzute la art. 5 alin. (2) cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare.”

2. Art. 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Este interzisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, încheierea unui contract individual de muncă în scopul prestării unei munci sau a unei activităţi ilicite.”

3. La art. 16 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Toţi angajatorii au obligaţia de a încheia, în formă scrisă, contractul individual de muncă anterior începerii raporturilor de muncă.”

4.  La art. 16 alineatul (2) se abrogă.

5. La art. 17 alin. (2) litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) Funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului cu specificarea atribuţiilor postului.”

6. La art. 17 alin. (2) după litera d) se introduce lit. d1) şi va avea următorul cuprins:

„d1) obiectivele de performanţă şi criteriile de evaluare a realizării acestora.”

7. La art. 17 alineatul  (2) lit. l) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„l) indicarea şi precizarea prevederilor contractului colectiv de muncă aplicabil ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului.”

8. La art. 17 alin. (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (2) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 15 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, inclusiv în situaţiile în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil.”

9. Art. 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(1) La încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot negocia şi cuprinde în contract o clauză de neconcurenţă prin care salariatul să fie obligat ca pe perioada executării  contractului să nu presteze, în interes propriu sau al unui terţ, o activitate care se află în concurenţă cu cea prestată la angajatorul său, în schimbul unei indemnizaţii de neconcurenţă lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe perioada executării contractului.

(2) Angajatorul poate renunţa unilateral la clauza de neconcurenţă prevăzută în contract, plata indemnizaţiei de neconcurenţă încetând din luna următoare notificării scrise a angajatului privind denunţarea acesteia.

(3) Indemnizaţia de neconcurenţă lunară datorată salariatului nu este de natură salarială şi se stabileşte prin negociere directă între salariat şi angajator.

(4) Indemnizaţia de neconcurenţă reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil şi se impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii.”

(5) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la plata de daune – interese.”

10. Art. 22 se abrogă.

11. Art. 23 se abrogă.

12. La art. 25 se introduce un alineat nou, care devine alin. (2) cu următorul cuprins:

„(2) Cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalităţile prestaţiilor suplimentare în natură trebuie să fie specificate în contractul individual de muncă.”

13.  Art. 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„1) Prin clauza de confidenţialitate părţile convin ca, pe toată durata contractului individual de muncă, să nu transmită date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în timpul executării contractului, în condiţiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de muncă sau în contractele individuale de muncă în schimbul unei indemnizaţii de confidenţialitate  lunare pe care angajatorul se obligă să o plătească pe toată perioada de valabilitate a contractului.

(2)  Indemnizaţia de confidenţialitate lunară datorată salariatului nu este de natură salarială şi se stabileşte prin negociere directă între salariat şi angajator.

(3) Indemnizaţia de confidenţialitate reprezintă o cheltuială efectuată de angajator, este deductibilă la calculul profitului impozabil şi se impozitează la persoana fizică beneficiară, potrivit legii.”

(4) Nerespectarea acestei clauze de către oricare dintre părţi atrage obligarea celui în culpă la plata de daune – interese.”

14. Art. 27 alin. (3) se abrogă.

15.  La art. 29 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foştii săi angajatori, dar numai cu privire la activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi numai cu încunoştinţarea prealabilă a celui în cauză.”

16. Art. 31 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 45 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.”

(2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

17. Alin. (3) şi (4) ale art. 31  se abrogă.

18. Art. 31 alin. 41 devine alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta numai printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi.”

19. Art. 31 alin. 5 devine alin. (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.”

20. Art. 33 se abrogă.

21. La art. 34 alin. (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.”

22. La art. 35 alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (3) Se interzice cumulul a mai mult de două funcţii cu normă întreagă la acelaşi angajator.”

23. Art. 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Cetăţenii străini şi apatrizii pot fi angajaţi prin contract individual de muncă în baza autorizaţiei de muncă eliberată potrivit legii.”

24. La art. 39 la  alin.(1) se adaugă lit. n) cu următorul cuprins:

„n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.”

25. La art. 39 la alin.(2) se adaugă lit. g) cu următorul cuprins:

„g) alte obligaţii prevăzute de lege sau contractele colective de muncă aplicabile.”

26. La art. 40 la alin. (1)  se introduce o noua litera lit. f) cu următorul cuprins:

„f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.”

27. La art. 44 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi numai cu acordul salariatului, din 2 în 2 luni.

28. La art. 49 după alin. (4) se introduce un alineat nou, alin. (5) cu următorul cuprins:

(5) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contractului va interveni o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, cauza de încetare de drept va prevala.

29. La art. 50 după lit. f) se introduce litera f1 care va avea următorul cuprins:

„f1) participarea la grevă.”

30. La art. 51 litera f) se abrogă.

31. La art. 52 alin. (1) litera b) se abrogă.

32. La art. 52 alin. (1) lit. d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d)  în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă;”

33. La art. 52 se introduce o literă nouă lit. f) cu următorul cuprins:

„ f) pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.”

34. La art. 52 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), dacă se constată nevinovăţia celui în cauză, salariatul îşi reia activitatea anterioară, plătindu-i-se, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului.”

35. La art. 52 după alin. (2) se introduc alineatele (3) respectiv (4) care vor avea următorul cuprins:

(3) În cazul reducerii temporare a activităţii, pentru motive economice, tehnologice, structurale  sau similare pe perioade care depăşesc 30 zile, angajatorul  va avea posibilitatea reduceri programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, până la remedierea situaţiei care a cauzat reducerea programului.

(4) În cazul în care din motive obiective este necesară reducerea sau întreruperea temporară a activităţii, pentru maximum 15 zile pe an, cu obligativitatea reluări ei, unitatea, poate acorda în aceasta perioada concediu fără plată, după informarea prealabilă a sindicatului reprezentativ de la nivelul unităţii.

36. La art. 56 alin. (1) lit. a), b), c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică,  precum şi în cazul a dizolvării  angajatorului persoană juridică de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii.

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică.

c) la data comunicării deciziei de pensionare;

e)  ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă;”

37. La art. 56 alin 1 lit. h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„h) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei sau de la data expirării perioadei pentru care au fost eliberate.”

38. La art. 57 alin. (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(6) Constatarea nulităţii şi stabilirea, potrivit legii a efectelor acesteia se pronunţă de instanţa de judecată.”

39. Alineatul  (7) al art. 57 se abrogă.

40. La art. 60 alin. (1) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă:

b) pe durata suspendării activităţii pentru carantină.”

39. La art. 60 alin. (1) după lit. i) se introduce lit. j) cu următorul cuprins:

„j) pe durata concediului paternal.”

40. La art. 69 după alin.(2) se introduce un alineat nou, alin. (21) cu următorul cuprins:

„(21)Criteriile menţionate la alin.(2) lit. d) se aplică pentru departajarea salariaţilor după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă.”

41. Art. 72 se abrogă.

42. La art. 79 alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a înregistra demisia da dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.

(4) Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz cel prevăzut în contractele colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mic de 20 zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.”

43. Alineatul (3) al art. 80 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art. 81 şi după expirarea  termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau lucrări.

44. Alineatele (4) şi (5)  ale art. 80 se abrogă.

45. Art. 81 lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) creşterea sau modificarea temporară a activităţii angajatorului.”

46. La art. 82 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.”

47. Art. 84 se abrogă.

48. Art.87 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1)      „Munca prin agent de munca temporară”, este munca prestată de un salariat temporar care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară şi care este pus la dispoziţia Utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.

(2)      „Salariatul temporar” este persoana care a încheiat un contract de muncă temporară cu un agent de muncă temporară, în vederea punerii sale la dispoziţia unui Utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia din urmă.

(3)        „Agentul de muncă temporară” este societatea comercială, autorizata de Ministerul Muncii, Familiei şi Solidarităţii Sociale care încheie contracte de muncă temporară cu salariaţi temporari, pentru a-i pune la dispoziţia Utilizatorului, pentru a lucra  pe perioada stabilită de contractul de punere la dispoziţie sub supravegherea şi conducerea acestuia. Condiţiile de înfiinţare şi funcţionare a agentului de muncă temporară precum si procedura de autorizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) „Utilizatorul” este angajatorul pentru care şi sub supravegherea şi conducerea căruia munceşte temporar un salariat temporar pus la dispoziţie de agentul de muncă temporară.

(5)      ‘’Misiune de muncă temporară” înseamnă acea perioada în care salariatul temporar este pus la dispoziţia Utilizatorului pentru a lucra temporar sub supravegherea şi conducerea acestuia, pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar.”

49. Art. 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Un utilizator poate apela la agenţi de muncă temporară pentru executarea unei sarcini precise şi cu caracter temporar, cu excepţia cazului prevăzut la art. 92.”

50. Art. 89 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) „Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen care nu poate fi mai mare de 24 luni.

(2) Durata misiunii de muncă temporară poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate la durata iniţială a misiunii, nu poate conduce la depăşirea unei perioade de 36 de luni.

(3) Condiţiile în care durata unei misiuni de muncă temporară poate fi prelungită sunt prevăzute în contractul de muncă temporară sau pot face obiectul unui act adiţional la acest contract.”

51. Art. 90 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Contractul de punere la dispoziţie trebuie să cuprindă:

a) durata misiunii;

b) caracteristicile specifice postului, în special calificarea necesară, locul executării misiunii şi programul de lucru;

c) condiţiile concrete de muncă;

d) echipamentele individuale de protecţie şi de muncă pe care salariatul temporar trebuie să le utilizeze;

e) orice alte servicii şi facilităţi în favoarea salariatului temporar;

f) valoarea comisionului de care beneficiază agentul de muncă temporară, precum şi remuneraţia la care are dreptul salariatul.

g) condiţiile în care utilizatorul poate refuza un salariat temporar pus la dispoziţie de un agent de muncă temporară.”

52. Art. 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1)   Contractul de muncă temporară este un contract de muncă ce se încheie în scris între agentul de muncă temporară şi salariatul temporar, pe durata unei misiuni.

(2) În contractul de muncă temporară se precizează, în afara elementelor prevăzute la art. 17 şi la art. 18 alin. (1), condiţiile în care urmează să se desfăşoare misiunea, durata misiunii, identitatea şi sediul utilizatorului, precum şi cuantumul şi modalităţile remuneraţiei  salariatului temporar.”

53. Art. 94 alin. (2), (3) şi (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2)   Între două misiuni salariatul temporar se află la dispoziţia agentului de muncă temporară.

(3) Pentru fiecare nouă misiune, între părţi se încheie un contract de muncă temporară, în care vor fi precizate toate elementele prevăzute la art. 93 alin. (2).

(4) Contractul de muncă temporară încetează la terminarea misiunii pentru care a fost încheiat sau dacă utilizatorul renunţă la serviciile sale înainte de încheierea misiunii, în condiţiile contractului de punere la dispoziţie.”

54. Art. 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea misiunii, a cărei durată nu poate fi mai mare de:

a) 2 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună;

b) 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsa intre o luna si 3 luni;

c) 15 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

d) 30 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni;

e) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului de muncă temporară mai mare de 6 luni.

55. Art. 98 alin. (3) se abrogă.

56. Art. 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Cu excepţia dispoziţiilor speciale contrare, prevăzute în prezentul capitol, dispoziţiile legale, prevederile regulamentelor interne precum si cele ale contractelor colective de muncă aplicabile salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator se aplică în egală măsură şi salariaţilor temporari pe durata misiunii la acesta.”

57. După art. 100 se introduce art. 1001 cu următorul cuprins:

Agenţii de muncă temporară nu percep nici o taxă salariaţilor temporari în schimbul demersurilor în vederea recrutării acestora de către utilizator sau pentru încheierea unui contract de muncă temporară.”

58.  La art. 107 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2)  – Prin contractele colective de muncă şi prin contractele individuale de muncă se pot stabili şi alte condiţii specifice privind munca la domiciliu.”

59. DUPĂ ART. 107 SE INTRODUCE UN NOU CAPITOL,

CAPITOLUL X – Activitate prestată cu caracter ocazional

„Art. 1071 Activitatea prestată cu caracter ocazional va fi reglementată prin lege specială.”

60. Art. 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

2) Prin excepţie, durata timpului de muncă, ce include şi orele suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiţia ca media orelor de muncă, calculată pe o perioadă de referinţă de 4 luni calendaristice, să nu depăşească 48 de ore pe săptămână.

(3) Pentru anumite activităţi sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, se pot negocia, prin contractul colectiv de muncă respectiv, perioade de referinţă mai mari de 4 luni, dar care să nu depăşească 6 luni.

(4) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecţia sănătăţii şi securităţii salariaţilor, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii contractele colective de muncă pot prevedea derogări de la durata perioadei de referinţă stabilită la alin. (3),  dar pentru perioade de referinţă care în nici un caz să nu depăşească 12 luni.

(5) La stabilirea perioadelor de referinţă prevăzute la alin. (2), (3) şi (4) nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă.

(6) Prevederile alin. (1) – (4) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.”

61. La art. 115 alin. (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă, cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză.”

62. Art. 115 alin. (3) se abrogă.

63. Art. 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia.

(2) În aceste condiţii salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

(3) În perioadele de reducerea activităţii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite ce se vor constitui într-un cont cu care angajatorul să poată să compenseze, în avans, eventualele ore suplimentare ce vor fi prestate pe parcursul anului.

64. Alin. 21 al  art. 1221 se modifică şi va avea  următorul cuprins:

„21 – Durata normală a timpului de lucru, pentru salariaţii de noapte a căror activitate se desfăşoară în condiţii speciale sau deosebite de muncă nu va depăşi 8 ore  pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore, numai în cazul  în care majorarea acestei durate este prevăzută în contractul colectiv de muncă aplicabil, în situaţia în care o astfel de prevedere nu contravine  unor prevederi exprese stabilite în contractul de muncă de nivel superior.

După alin. 21se introduce alin. 22 cu următorul cuprins:

22 – În situaţia prevăzută la art. 21 , angajatorul este obligat să acorde perioade de repaus compensatorii echivalente sau compensare în bani a orelor de noapte lucrate peste durata de 8 ore.”

65. Art. 123 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (2) – Salariaţii de noapte beneficiază de un spor la salariu de minimum 15% din salariul orar de bază pentru fiecare oră de muncă de noapte prestată.”

66. Art. 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor naţionale în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative naţionale ori în cazul în care normativele sunt inaplicabile, normele de muncă se elaborează de către angajator conform normativelor internaţionale specifice, cu obligaţia angajatorului de a informa şi consulta sindicatul reprezentativ ori, după caz, reprezentanţii salariaţilor în legătură cu motivele pentru care a decis aplicarea de normative internaţionale în cadrul normării muncii.

67. La art. 140 se introduce un alineat nou alin. (5) cu următorul cuprins:

(5) Dacă pe durata unui an calendaristic angajatul a beneficiat de concediu de odihnă cu o durată mai mare decât cea la care ar fi avut dreptul în raport cu activitatea prestată în anul respectiv, angajatorul va putea reţine din salariul angajatului indemnizaţia de concediu aferente perioadei de depăşire a duratei legale, sau va putea opta pentru reducerea corespunzătoare a duratei concediului de odihnă în anul următor.

68. La art. 142 se introduce se introduce un alineat nou, care va deveni alineatul (2)  cu următorul cuprins:

„(2) – Numărul de zile lucrătoare aferent concediului de odihnă suplimentar pentru categoriile de salariaţi prevăzute la art. 142 se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil.”

69. La art. 143 alin. (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.”

70. Art. 201 şi 202 se abrogă.

71. Art. 215 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1)    Consiliul Economic şi Social este instituţie publică de interes naţional, tripartită, autonomă, constituită în scopul realizării dialogului social la nivel naţional.

(2) Organizarea şi funcţionarea Consiliului economic şi Social se stabileşte prin lege.”

72. La art. 223 alin. (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Pe toată durata exercitării mandatului, precum şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia reprezentanţii aleşi în organele de conducere ale sindicatelor nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţii din unitate.”

73. La art. 224 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi în unităţile în care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaţilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.”

74. La art. 224 alin. (3) se abrogă.

75. Art. 225 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Pot fi aleşi ca reprezentanţi ai salariaţilor salariaţii care au capacitate deplină de exerciţiu.”

76. La art. 225 alin. (2) se abrogă.

77. La art. 226 după lit. d) se adaugă lit. e) cu următorul cuprins:

e) să negocieze contractul colectiv de muncă.”

78. Art. 229 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Pe toată durata exercitării mandatului reprezentanţii salariaţilor nu pot fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului sau pentru motive ce ţin de îndeplinirea mandatului pe care l-au primit de la salariaţi.”

79. Art. 230 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Patronul, denumit în prezentul cod angajator, este persoana juridică înmatriculată care administrează şi utilizează capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă, şi care angajează muncă salariată.”

80. La art. 235 alin. (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Constituirea şi funcţionarea organizaţiilor patronale, precum şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor acestora sunt reglementate prin lege.”

81. Art. 231- 235 fără alin. (1)  se abrogă.

82. Art. 236 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia de angajatori, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile de muncă.”

83. Art. 237 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Părţile, reprezentarea acestora şi procedura de negociere şi de încheiere a contractelor colective de muncă se stabilesc prin lege.”

84. Art. 238 – 247 se abrogă.

85. Art. 248 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prin conflicte de muncă se înţeleg conflictele dintre angajaţi şi angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau social ori drepturile rezultate din desfăşurarea raporturilor de muncă.”

86. Art. 250 – 253 se abrogă.

87. Art. 264 alin. (1) lit. b) se abrogă.

88. Art. 268 alin. (2) lit. b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual sau contractul colectiv de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariat;”

89. Art. 270 se modifică şi va avea următorul cuprins:

1) Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderi civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

(2) Salariaţii nu răspund de pagubele provocate de forţa majoră sau de alte cauze neprevăzute şi care nu puteau fi înlăturate şi nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

(3) În situaţia în care angajatorul constată că angajatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa va putea solicita angajatului printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicări.

(4) În cazul în care angajatul refuză restituirea în termenul stabilit, angajatorul va putea recupera contravaloarea pagubei din salariul angajatului în cauză, cu respectarea prevederilor din  Codul muncii cu privire la reţinerile din salariu.

90. Art. 287 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Sarcina probei în conflictele de muncă revine reclamantului.”

91. La art. 276 alin. (1) după lit. k) se introduc lit. l) şi (i1) cu următorul cuprins:

„l) încălcarea de către angajator a obligaţiei prevăzute la art.116, cu amendă de la 1000 la 2000 lei.”

i1) nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea de către angajator a demisiei, cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei;”

92. Art. 293 se abrogă.

Unii au citit și asta: