Posturi vacante la DSP Călărași

Direcția de Sănătate Publică Călărași organizează examen/concurs de ocupare a două posturi contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, astfel:
– asistent medical principal medicină generală (comp. Evaluare și Promovare a Sănătății)
– asistent medical principal de laborator (Laborator Diagnostic Microbiologic)

Concursul cuprinde o probă scrisă (16 septembrie 2019, ora 10:00 la sediul DSP Călărași) și un interviu (17 septembrie 2019, ora 10:00 la sediul DSP Călărași).

Dosarele de înscriere trebuie să cuprindă obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din HG nr.286/2011 și se depun la compartimentul RUNOS în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului în MO, Partea a III-a. Selecția dosarelor de examen/concurs are loc în maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestuia.

Condiții generale (HG 286/2011):
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b)cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile medicale abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice:
– diplomă de școală sanitară postliceală (sau echivalentă) sau diplomă studii postliceale prin echivalare
– examen pentru obținerea gradului principal în specialitatea postului
– 5 ani vechime ca asistent medical
– certificatul de membru în organizația profesională
– adeverință pentru înscrierea la concurs de la organizația profesională

Candidații pot obține informații suplimentare la sediul instituției, compartiment RUNOS, telefon 0242 311462, int 112 și la telefon 0762247542.

Unii au citit și asta: