in

Raportul integral de control în cazul hotelului din Parcul Dumbrava

hotel-restaurantDupă scandalul căsuţelor construite fără autorizaţie pe terenul administrat de Fundaţia pentru Tineret, în apropierea parcului Dumbrava din Călăraşi, prefectul Doru Ioan Tărăcilă scoate la iveală noi nereguli.

Tot în apropierea Parcului Dumbrava, lângă Staţia de Pompare a oraşului, prefectul Doru Ioan Tărăcilă spune că hotelul aflat în construcţie pe acest teren se ridică fără respectarea normelor legale. Nici mai mult, nici mai puţin, Tărăcilă mai susţine că restaurantul şi terasa de aici funcţionează fără nici un fel de autorizaţie. Citiţi INTEGRAL Raportul întocmit de Comisia mixtă formată la ordinul prefectului:

RAPORT

Privind rezultatele Comisiei mixte de verificare a imobilelor situate în intravilanul municipiului Călăraşi, lângă Staţia de pompare Jirlău, constituită  conf. Ordinului Prefectului nr. 262/23.06.2009

Comisia şi-a desfăşurat activitatea în perioada 23.06 – 03.07.2009 şi a avut următoarele obiective :

–         Stabilirea situaţiei juridice a terenului in suprafata de 2500mp, teren intravilan de langa Statia de pompare Jirlau ce a facut obiectul Hotararii nr. 63/2006 a Consiliului Local al mun. Calarasi.

–         In situatia in care exista constructii pe acest teren – existenta autorizatiilor legale

–         Propuneri de măsuri pentru intrarea în legalitate.

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite mai sus comisia s-a deplasat la sediul primariei Calarasi.

I. Stabilirea situaţiei juridice a terenului in suprafata de 2500mp, teren intravilan de langa Statia de pompare Jirlau ce a facut obiectul Hotararii nr. 63/2006 a Consiliului Local al mun. Calarasi

Conform H.C.L. Călăraşi nr.7/31.01.2002 suprafaţa de 2500 mp face parte din domeniul public al mun.Călăraşi, fiind inventariată la poziţia nr.54 – Parc Dumbrava în suprafaţă de 36.036 mp cu vecinătăţile: Nord – Uzina de apă, Sud – Administraţia Portului, Est – str.Eroilor, Vest – teren de sport.

Prin H.C.L. Călăraşi nr.63/27.04.2006 s-a aprobat concesionarea cu licitaţie publică a suprafeţei de 2500 mp teren aparţinând domeniului public al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul mun.Călăraşi, lângă staţia de pompare Jirlău, pentru realizarea unei baze sportive.

Hotărârea Consiliului municipal Călăraşi nr.63/27.04.2006 a avut la bază următoarele documente:

Proiectul de hotărâre având ca iniţiator pe primarul mun.Călăraşi;

Raportul întocmit de către biroul cadastru din cadrul Primăriei mun. Călăraşi prin care se supune aprobării Consiliuli local municipal Călăraşi proiectul de hotărâre privind concesionarea cu licitaţie publică a unei suprafeţe de 2500 mp aparţinând domeniului public al mun. Călăraşi, situat în intravilanul mun. Călăraşi, lângă staţia de pompare Jirlău, avându-se în vedere că studiul de oportunitate întocmit justifică această propunere;

Studiul de oportunitate întocmit de către arh. Bogdan Teodorescu, pentru investiţia „CENTRU LOCAL PENTRU SPORT DE RECREERE”, prevede practicarea a două tipuri de sporturi ce se pot desfăşura în spaţiul existent, şi anume: fotbal şi tenis de câmp. Deasemenea sunt propuse activităţi auxiliare: vestiare, cabinet medical, grupuri sanitare, precum şi sporturi ce pot fi practicate în cadrul acestor spaţii auxiliare: darts şi dans sportiv. Activităţile complementare sunt de tip gastronomic (patiserie, cofetărie, terasă) şi spaţii pentru copii (teren de joacă);

Avizul favorabil al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale pe Studiul de oportunitate;

Solicitarea S.C. Columna N.G.  S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Călăraşi sub nr.5233/15.02.2006 prin care cere aprobarea concesionării suprafeţei de 2500 mp situată în zona staţiei de pompare în vederea realizării unei investiţii constând întro bază sportivă ce va cuprinde un teren de fotbal, teren de tenis, spaţiu de joacă pentru copii, investiţie în valoare de aproximativ 500.000 EUR.

Din verificarea documentelor se constată că lipsesc avizele comisiilor de specialitate, deşi sunt menţionate în preambulul H.C.L. nr.63/27.04.2006.

Documentele care au fost identificate în dosarul de licitaţie organizată în data de 16 iunie 2006 pentru concesionarea suprafeţei de 2500 mp situată în intravilanul mun.Călăraşi , lângă staţia de pompare Jirlău, pentru construire Baza sportivă, spaţiu de joacă copii şi cofetărie „Construcţii provizorii”:

Dispoziţia primarului mun.Călăraşi nr.943/03.03.2006 prin care se constituie comisia de licitaţie pentru licitaţiile publice ce se vor organiza în vederea concesionării de terenuri aparţinând domeniului public;

Adresa nr.11945/13.06.2006 a D.G.F.P.C.S. Călăraşi prin care se comunică reprezentantul desemnat în comisia de evaluare a ofertelor pentru concesionarea terenului din data de 16 iunie 2006;

Anunţul licitaţiei în Gazeta Linia Fierbinte nr.127/26.05.2006;

Dosarul cu documentele licitaţiei publice deschise pentru concesionarea terenului (Instrucţiuni pentru Ofertanţi; Caiet de sarcini; Oferta; Criteriile şi punctajul aferent utilizării evaluării şi departajării ofertelor; Capacitatea financiară a Ofertantului; Contract de concesiune bază sportivă; Proces-verbal încheiat în baza contractului de concesiune);

Informarea ofertanului despre câştigarea ofertei;

Informarea ofertantului despre respingerea ofertei;

Raportul de adjudecare al Comisiei;

Hotărârea comisiei de licitaţie cu privire la selecţionarea ofertantului;

Procesul-verbal al comisiei de licitaţie cu privire la ofertele depuse în termen;

chitanţele ce reprezintă dovada achiziţionării caietului de sarcini, precum şi depunerea garanţiei provizorii pentru participare la licitaţie;

plicurile exterioare şi interioare depuse de ofertanţi.

Ca urmare a desfăşurării licitaţiei publice din 16 iunie 2006 pentru concesionarea suprafeţei de 2500 mp teren situat lângă staţia de pompare Jirlău, a fost declarat căştigător S.C. Columna N.G. S.R.L.

Sub nr.21897/17.07.2006 a fost încheiat Contractul de concesiune între: Concedent – municipiul Călăraşi reprezentat prin primar, d-nul ec. Dragu Nicolae şi director economic, d-na ec. Macrea Virginia şi Concesionar – S.C. COLUMNA N.G. S.R.L. Călăraşi.

Obiectul contractului de concesiune nr.21897/17.07.2006 îl reprezintă exploatarea unui bun, teren în suprafaţă de 2500 mp, cu destinaţia „realizarea unei baze sportive” situat în intravilanul municipiului Călăraşi lângă staţia de pompare Jirlău, pe care urmează a fi amplasată o construcţie provizorie.

Durata concesiunii este de 49 ani, concesionarul având obligaţia de a realiza investiţiile în 12 luni.

CONCLUZII:

Suprafaţa de 2500 mp face parte din domeniul public al mun.Călăraşi, conform H.C.L. Călăraşi nr.7/31.01.2002 fiind inventariata ca facând parte din parcul Dumbrava, şi este concesionată pe o perioadă de 49 ani, către S.C. COLUMNA N.G. S.R.L. Călăraşi, conform H.C.L. Călăraşi nr.63/27.04.2006 şi a Contractului de concesiune nr.21897/17.07.2006.

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia mediului, modificată şi completată prin O.U.G. 114/2007, prin art. 71 se dispune: 1) Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi / sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora.

2) Actele administrative sau juridice emise ori încheiate cu nerespectarea prevederilor alin. 1 sunt lovite de nulitate absoluta.

DEFICIENŢE CONSTATATE ÎN APLICAREA PREVEDERILOR H.G.R. nr.216/1999 ŞI A LEGII NR.219/1998:

1. Conform dispoziţiilor art.3 alin.(1) lit. a) şi b) din H.G.R. nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice – cadrul de aplicare a Legii nr.219/1995 privind regimul concesiunilor, concedentul trebuia să întocmească şi să păstreze la sediu, două registre:

– registrul „Candidaturi şi oferte”;

– registrul „Contracte”.

La sediul Primăriei mun.Călăraşi a fost identificat în arhivă un registru neînregistrat, nenumerotat, nesigilat, în care sunt înregistrate în data de 15 iunie 2006 cele două oferte pentru licitaţia publică desfăşurată în iunie 2006, şi anume: S.C. Columna N.G. S.R.L. şi S.C. Adma S.R.L.

Registrul „Contracte” nu există.

2. Iniţierea procedurii de concesionare, pentru terenul în suprafaţă de 2500 mp, aparţinând S.C. Columna N.G. S.R.L., a fost înregistrată sub nr.5233/15.02.2006 în registrul general de intrare-ieşire al Primăriei mun.Călăraşi, încălcându-se dispoziţiile art.5 alin.(2) din H.G.R. nr.216/1999, care prevede că propunerea de concesionare trebuie înregistrată în registrul „Candidaturi şi oferte”.

3. Conform dispoziţiilor art.13 din H.G.R. nr.216/1999, coroborate cu prevederile art.16 din Legea nr.219/1998, comisia de evaluare a ofertelor se stabileşte prin decizia concedentului, desemnându-se totodată şi preşedintele comisiei de evaluare, care la rândul său, desemnează secretarul comisiei.

Nu s-a găsit decizia concedentului prin care se stabileşte componenţa comisiei de evaluare a ofertelor pentru concesiunea terenului în suprafaţă de 2500 mp.

Nu s-a găsit la dosarul concesiunii declaraţia de compatibilitae, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, dată de membrii comisiei de evaluare, conform prevederilor art.15 alin.(2) din H.G.R. nr.216/1999.

4. Anunţul licitaţiei publice din 16 iunie 2006 a fost făcut public doar în Gazeta Linia Fierbinte nr.127/26.05.2006.

Conform dispoziţiilor art.10 din H.G.R. nr.216/1999 concedentul va proceda la publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei.

Conform prevederilor art.13 din Legea nr.219/1998, în cazul licitaţiei publice deschise (iniţiată de către concesionar), concedentul are obligaţia să facă publică licitaţia în:

–         Monitorul Oficial al României, partea a VI-a;

–         într-un cotidian de circulaţie naţională;

–         într-un cotidian de circulaţie locală;

–         în Jurnalul oficial al comunităţilor europene şi/sau într-un Jurnal internaţional de largă circulaţie.

5. Termenul de depunere al ofertelor este de minim 20 zile calendaristice conform prevederilor art.14 din Legea nr.219/1998, iar în anunţul făcut public în Gazeta Linia Fierbinte se limitează termenul de depunere al ofertelor în perioada 01 iunie – 15 iunie 2006.

6. Conform dispoziţiilor art.15 din Legea nr.219/1998 plicul exterior al ofertei trebuia să conţină şi declaraţia de participare semnată de ofertant, fără ştersături, îngroşări sau modificări, însă nu există în plicurile exterioare.

7. Conform prevederilor art.17 din Legea nr.219/1998 trebuia întocmit un Proces-verbal de către comisia de evaluare, semnat şi de ofertanţi, în care se va menţiona rezultatul deschiderii plicurilor exterioare, eliminându-se acele oferte care nu conţin totalitatea documentelor şi datelor cerute la art.15 din Legea nr.219/1998 şi precizându-se care oferte sunt reţinute în continuare.

Deschiderea  plicurilor interioare ale ofertelor reţinute se face numai după semnarea procesului-verbal menţionat la alineatul precedent, de către membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin două oferte să întrunească condiţiile prevăzute la art.15 alin.(2) din Legea nr.219/1998.

La dosar nu a fost găsit procesul-verbal întocmit de comisia de evaluare conform art.17 din Legea nr.219/1998.

8. Potrivit prevederilor art.19 alin.(1) din Legea nr.219/1998 comisia de evaluare întocmeşte un raport care cuprinde descrierea procedurii de concesionare şi operaţiunile de evaluare, elementele esenţiale ale ofertelor depuse şi motivele alegerii ofertantului câştigător, şi pe care are obligaţia să-l înainteze concedentului.

Raportul va fi depus la dosarul concesiunii, conform dispoziţiile art.32 alin.(2) din H.G.R. nr.216/1999, însă nu l-am identificat.

II. ÎN SITUAŢIA ÎN CARE EXISTĂ CONSTRUCŢII PE ACEST TEREN – EXISTENŢA AUTORIZAŢIILOR LEGALE.

La cererea S.C. Columna N.G. S.R.L., Primăria muncipiului Călăraşi a emis Certificatul de urbanism nr.574/28.07.2006.

Regimul juridic:

– terenul din municipiul Călăraşi lângă Staţia de Pompare Jirlău face parte din intravilanul mun.Călăraşi. S.C. Columna N.G. S.R.L. este beneficiara imobilului conform contractului de concesiune nr. 21897/17.07.2006 cu suprafaţa de 2500 mp.

Regimul tehnic:

S.C. Columna N.G. S.R.L. doreşte să amenajeze spaţiul în vederea realizării unei baze sportive. Construcţia ce se va realiza va avea caracter provizoriu până la expirarea termenului de concesiune. Conform P.U.G. (Pr. 19/1995) terenul face parte din U.T.R. nr.16 zonă în care sunt permise lucrări în scopul practicarii unor activitati  turistice de tranzit sau week-end.

Prin H.C.L. nr.134/28.06.2007 se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „realizare baza sportivă (motel cu regim de înălţime S+P+2E+M, teren minifotbal şi spaţii de joacă copii) în intravilanul municipiului Călăraşi, lângă Staţia de pompare, teren concesionat de S.C. Columna N.G. S.R.L.

La cererea S.C. Columna N.G. S.R.L., Primăria muncipiului Călăraşi a emis Certificatul de urbanism nr.606/10.08.2007.

Regimul juridic:

– terenul din municipiul Călăraşi lângă Staţia de Pompare Jirlău face parte din intravilanul mun.Călăraşi. S.C. Columna N.G. S.R.L. este beneficiara imobilului conform contractului de concesiune nr. 21897/17.07.2006 cu suprafaţa de 2500 mp.

Regimul tehnic:

– Pe terenul situat la adresa sus menţionată se doreşte construirea unui motel S+P+2+M conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr.134/28.06.2007. Construcţia ce se va realiza va avea caracter provizoriu până la expirarea termenului de concesiune. Conform P.U.G. (Pr. 19/1995) terenul face parte din U.T.R. nr.16 zona în care sunt permise lucrări în scopul atragerii turistice de tranzit sau week-end cu practicarea sportului sau numai pentru agrement. Documentaţia tehnică va fi întocmită cu respectarea Legii 50 modificată şi republicată, a R.U. aferent P.U.G.

Sub nr.8752/12.03.2008 se înregistrează la Primăria mun.Călăraşi cererea S.C. Columna N.G. S.R.L. prin care solicită emiterea Autorizaţiei de construire pentru motel cu regim de înălţime S+P+2E+M, anexând avizele de la: Inspectoratul de stat în construcţii, S.C. Eqoaqua S.A. – Călăraşi, Enel Dobrogea – U.T.R. Călăraşi, Romtelecom Călăraşi, Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor Călăraşi, Inspectoralul pentru situaţii de urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, Agenţia pentru protecţia mediului Călăraşi şi Protecţia civilă.

Pe baza documentelor, menţionate la alineatul precedent, se emite Acordul unic nr.220/2008 pentru lucrările: CONSTRUIRE MOTEL CU REGIM DE INALTIME S+P+2E+M (Construcţia se va menţine conform contractului de concesiune nr.21897/17.07.2006 şi a actelor aditionale ale acestuia), fiind semnat de Preşedinte (primar) Dragu Nicolae şi Arhitect Şef, ing.urb. Bulgăreanu Valentin.

În baza Acordului unic nr.220/2008 se poate emite autorizaţia de construire.

Primăria mun.Călăraşi a emis Autorizaţie de construire nr.205/23.04.2008, prin care autorizează executarea lucrărilor de construire pentru Motel cu regim de înălţime S+P+2E+M – cu caracter provizoriu (până la expirarea termenului de concesiune), pentru S.C. Columna N.G. S.R.L. pe imobilul situat lângă Staţia de pompare Jirlău.

Sub nr.3/05.05.2009 s-a încheiat Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţilor, prin care s-a aplicat o amendă în valoare de 3000 lei persoanei juridice S.C. COLUMNA N.G. S.A. pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei nr.205/23.04.2008 şi a proiectului tehnic nr.758/2008. Măsurile dispuse „INTRARE ÎN LEGALITATE” până la data de 31 august 2009.

CONCLUZII:

Există emisă Autorizaţia de construire nr.205/23.04.2008, prin care autorizează executarea lucrărilor de construire pentru Motel cu regim de înălţime S+P+2E+M – cu caracter provizoriu (până la expirarea termenului de concesiune), pentru S.C. Columna N.G. S.R.L. pe imobilul situat lângă Staţia de pompare Jirlău.

Exista emise doua avize de la S.C. ECOAQUA S.A. Calarasi si anume :

–         Aviz emis in anul 2007 pentru realizare baza sportiva sub conditia „ Se vor lua masuri pentru protejarea retelelor de canalizare pluviala si menajera existente pe terenul aferent investitiei. Se va devia conducta de apa potabila ( O 100), aflata in zona construibila a motelului, costurile acestei devieri vor fi suportate de investitor. „

–         Aviz emis in 04.03.2008 pentru construire Hotel sub conditia „ Se va respecta distanţa minimă de 3 m faţă de conductele existente.”

Prevederile acestei autorizaţii nu au fost respectate. Regimul de înălţime în loc de S+P+2E+M  s-a realizat S+P+5 + M; funcţiunea autorizată a fost de motel şi s-a realizat hotel; nu există nici o planşă în piesele desenate ale documentaţiei tehnice în care să se figureze traseele conductei de de transport oxigen la Spitalul judeţean şi nu se precizează dacă  condiţiile impuse de avizatori au fost respectate de către proiectanţi, investitor şi constructor. Îndeplinirea acestor condiţii era în sarcina aparatului de specialitate al Consiliului local al municipiului Călăraşi care a propus eliberarea autorizaţiei de construire.

Nu s-au respectat prevederile Autorizaţiei de construire nr.205/23.04.2008 în prezent depăşindu-se regimul de înălţime aprobat. Aceasta, poate conduce la ideea ca de la început s-a premeditat încălcarea prevederilor autorizaţiei de construire întrucât fundaţiile proiectate pentru S+P+2E+M nu pot susţine S+P+5E+M decât dacă au fost proiectate pentru acest regim de înălţime.

Construcţia Motelului nu respectă condiţiile de avizare şi este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire, care se poate emite numai după o expertizare a construcţiei realizate cu încălcarea autorizaţiei de construire, şi după ce se va cunoaşte cu exactitate, tot pe baza unei expertize, dacă construcţia este sau nu amplasată pe conductele de canalizare ale municipiului Calarasi. In situatia in care se constata ca  aceasta cladire a fost amplasata pe conductele de canalizare, exista doar doua posibilitati: desfiintarea constructiei realizate ilegal sau devierea, pe cheltuiala investitorului a conductelor afectate. Neclarificarea acestei situatii poate conduce la un accident major, prin sectionarea conductei care preia apele menajere de la cca 18.000 de apartamente din zona de vest a municipiului Calarasi.

Există amplasată o construcţie “Restaurant terasă” pentru care nu s-a emis autorizaţie de construire iar conducta de oxigen medicinal trece pe sub aceasta construcţie si conform art.33 din Legea nr. 50/1991 constructiile realizate fara autorizatie de construire pe teren apartinând domeniului public sau privat al unitatii administrativ teritoriale vor putea fi desfiintate pe cale administrativa, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului de catre autoritatea administratie publice locale.

Inspectoratul teritorial de stat in constructii conform art. 29 din Legea nr. 50/1991 trebuia sa exercite controlul asupra amenajarii teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

DEFICIENŢE CONSTATATE ÎN RESPECTAREA  CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.21897/17.07.2006 ŞI A ACTELOR PREMERGĂTOARE ÎNCHEIERII ACESTUIA: CAIETUL DE SARCINI, STUDIUL DE OPORTUNITATE, LICITAŢIA PUBLICĂ, ETC.:

1. Conform dosarului de concesiune, a studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini, ce au stat la baza licitaţiei publice pentru terenul în suprafaţă de 2500 mp, concesionarul trebuia să realizeze o bază sportivă, spaţiu de joacă pentru copii şi cofetărie.

2. Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activităţii sau serviciului public, verificând respectarea obligaţiilor asumate de concesionar, conform art.6 – (1) din contract.

3. Concesionarul are obligaţia de a realiza investiţiile în 12 luni (art.7 – (9) din contractul de concesiune).

4. Contractul de concesiune încetează în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului (art.9 – (1) lit.c) din contractul de concesiune).

5. Concesiunea se retrage şi contractul se reziliază în situaţia în care concesionarul nu a început execuţia lucrărilor de investiţii în termen de 12 luni de la data concesiunii (punctul 5.3.2. din caietul de sarcini).

6. Concesionarul are obligaţia să asigure exploatarea eficienta în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor, care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent (art.7 – (1) din contractul de concesiune).

III. PROPUNERI DE MĂSURI PENTRU INTRAREA ÎN LEGALITATE

1. Datorită deficienţelor constatate în derularea contractului de concesiune nr.21897717.07.2006, precum şi a deficienţelor constatate cu privire la desfăşurarea procedurii de concesionare a suprafeţei de 2500 mp situată în intravilanul municipiului Călăraşi lângă Staţia de pompare Jirlău, prin licitaţie publică deschisă desfăşurată în ziua de 16.06.2006, considerăm că trebuie sesizată D.G.F.P.C.S. Călăraşi, care în temeiul dispoziţiilor art.36 din Legea nr.219/1998 (prevederile art.64 din O.U.G. nr.54/2006 cu modificările şi completările ulterioare) au drept de control cu privire la realizarea concesiunilor de bunuri proprietate publică de interes local, urmărind în special respectarea dispoziţiilor referitoare la:

–                    aplicare hotărârilor de concesionare;

–                    publicitatea;

–                    documentaţia de atribuire;

–                    aplicarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune;

–                    dosarul concesiunii;

–                    îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către concedent şi concesionar.

2. Având în vedere faptul că Primăria Municipiului Călăraşi, prin compartimentul de specialitate, a aplicat sancţiuni prevăzute de Legea nr. 50/1991 persoanei juridice care a edificat o construcţie cu nerespectarea autorizaţiei de construire nr.205/23.04.2008, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Legea nr.50/1991, organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, dupa caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau

b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.