in

Raportul Tărăcilă | Soluţia pentru cartierul „Dumbrava”: Buldozerul!

cartierul-dumbrava-calarasiÎn urma unei verificări complexe efectuate la solicitarea prefectului Doru Ioan Tărăcilă, începe să se facă lumină în cazul căsuţelor construite în Parcul Dumbrava.

Astfel, raportul întocmit de o comisie specială, constituită în urma unui Ordin al prefectului Tărăcilă, arată că, în parcul Dumbrava, s-a construit fără respectarea formelor legale.

Prefectul Tărăcilă a declarat că dacă Primăria Călăraşi nu va sesiza Justiţiei neregulile din Parcul Dumbrava atunci el va face o plângere penală pentru abuz în serviciu.
Tărăcilă spune că nu mai vede nici o soluţie pentru intrarea în legalitate a cartierului căsuţelor din Parcul Dumbrava, singura soluţie fiind BULDOZERUL.

Prefectul Doru Ioan Tărăcilă a informat presa şi asupra unei întregi serii de nereguli în funcţionarea şi activitatea Fundaţiei Judeţene pentru Tineret, cea care (conform legii) trebuia să administreze patrimoniul fostei Uniuni a Tineretului Comunist din Călăraşi.

infoMuntenia.ro vă pune la dispoziţie, în continuare, INTEGRAL, raportul privind situaţia Cartierului Dumbrava şi a Fundaţiei pentru Tineret din judeţul Călăraşi:

RAPORT

Privind rezultatele Comisiei mixte de verificare a imobilelor din Parcul Dumbrava, constituită  conf. Ordinului Prefectului nr. 215/28.05.2009

Comisia şi-a desfăşurat activitatea în perioada 01.06 – 15.06.2009 şi a avut următoarele obiective :

–         Stabilirea situaţiei juridice a terenului din Parcul Dumbrava

–         Existenţa autorizaţiilor legale privind amplasarea în zona Parcului Dumbrava a unor construcţii.

–         Propuneri de măsuri pentru intrarea în legalitate.

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite mai sus comisia s-a deplasat la următoarele instituţii: Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret şi Sport Călăraşi, Direcţia Judeţeană Silvică Călăraşi şi Primăria Municipiului Călăraşi.

I. Stabilirea situaţiei juridice a terenului din Parcul Dumbrava

Parcul Dumbrava se compune din:

– teren aflat în domeniul public al municipiului Călăraşi, inventariat conform H.C.L. nr.78/10.09.1999, modificată şi completată prin H.C.L. nr.44/28.03.2001, în suprafaţă de 3,6036 ha (3,7065 ha conform Planului de amplasament şi delimitare al corpului de proprietate executat în sistem de proiecţie STEREO 70 la data de 08.06.2009);

– teren aflat în administrarea Fundaţiei judeţene pentru tineret Călăraşi, în suprafaţă de 2,4076 ha conform „Planului topografic necesar întocmirii P.U.Z.”, suprafaţă situată în T 102 P 461 a mun.Călăraşi.

Primăria mun. Călăraşi nu a încheiat acte de concesiune pentru terenul în suprafaţă de 3,6036 ha, ce este inventariat sub denumirea de „Parc Dumbrava”, ca facând parte din domeniul public al municipiului Călăraşi, conform informaţiilor primite de la d-nul ing.Bulgăreanu Valentin.

Fundaţia judeţeană pentru tineret Călăraşi a fost înfiinţată conform Decretului-Lege nr.150/11.05.1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, având patrimoniul constituit din bunurile ce au aparţinut fostelor organizaţii ale tineretului comunist din judeţul Călăraşi, precum şi din donaţii, legate şi alte surse provenite în condiţiile legii.

Scopul fundaţiei este administrarea patrimoniului propriu în folosul tuturor tinerilor şi al organizaţiilor de tineret.

Fundaţia judeţeană pentru tineret Călăraşi şi-a inventariat în patrimoniu si suprafaţa de 2,3 ha, identificată în unitatea amenajistică 56, ca urmare a emiterii Ordinului nr.137/27.04.1984, prin care Ministrul Silviculturii transmitea, fără termen, în folosinţa gratuită a Comitetului judeţean Călăraşi al Uniunii Tineretului Călăraşi, acest teren, din administrarea directă a Inspectoratului silvic judeţean Călăraşi.

Conform Memoriului de transmitere-defrişare nr.2691/09.01.1984, Inspectoratul Silvic judeţean Călăraşi transmitea definitiv suprafaţa de 2,5 ha Comitetului judeţean Călăraşi al Uniunii Tineretului Călăraşi în vederea amenajării Complexului de educaţie şi agrement pentru copii şi tineret Călăraşi.

Prin Ordinul Prefectului nr.368/17.09.2002 s-a constituit Comisia de inventariere a patrimoniului fostei organizaţii UTC Călăraşi, întocmindu-se „Inventarul bunurilor aflate la 22.12.1989 în patrimoniul fostei organizaţii UTC din judeţul Călăraşi”, unde la poziţia nr.5 figurează înscris „Teren bază agrement Călăraşi” în suprafaţă de 2,3 ha, fiind situat în Parcul Dumbrava.

CONCLUZII:

Situaţia juridică a Parcului Dumbrava este următoarea:

suprafaţa de 3,6036 ha este domeniu public al municipiului Călăraşi, conform H.C.L. Călăraşi nr.78/10.09.1999, modificată şi completată prin H.C.L. nr.44/28.03.2001;

suprafaţa de 2,3 ha se afla în administrarea Fundaţiei judeţene pentru tineret Călăraşi, conform Ordinului Ministrului Silviculturii nr.137/27.04.1984 şi a Ordinului Prefectului nr.368/17.09.2002, nefiind intabulat dreptul de proprietate pentru acest teren.

II. Existenţa autorizaţiilor legale privînd amplasarea în zona Parcului Dumbrava a unor construcţii.

Prin Decizia nr.01/27.02.2007, Consiliul de Administraţie al Fundaţiei judeţene pentru tineret Călăraşi a decis urmatoarele:

–         înfiinţarea satului de vacanţă, în incinta bazei de agrement, pe o suprafaţa de 8000 mp;

–         terenul pus la dispoziţia fiecarui solicitant se atribuie pe bază de contract de închiriere pe o durată stabilită cu chiriaşul;

–         pentru amplasarea căsuţelor de vacanţă fiecare chiriaş va obţine de la Primaria mun.Călăraşi autorizaţia de construcţie provizorie, conform legislaţiei în domeniu;

–         se împuterniceşte domnul Popescu Florin să reprezinte instituţia la semnarea contractelor de închiriere.

Conform Proceslui- verbal nr.3/04.07.2007, Consiliul de conducere al F.J.P.T. Călăraşi a luat următoarea decizie:

–         lotizarea suprafeţei de 8000 mp în parcele de 150 mp şi stabilirea căilor de acces pentru intervenţia ambulanţei, pompierilor, precum şi pentru automobilele personale şi pietoni;

–         întocmirea contractelor de închiriere cu solicitanţii şi stabilirea cu aceştia, condiţiile pentru autorizaţiile necesare;

–         documentele pentru autorizaţia de construcţie nu intră în sarcina FJPT, acestea (proiectele) fiind întocmite de fiecare posesor al contractului de închiriere;

–         consiliu de conducere a dat împuternicire preşedintelui, Popescu Florin, pentru negocierea temelor prevăzute mai sus.

Ca urmare a emiterii deciziilor mai sus menţionate, domnul Popescu Florin trebuia să întreprindă demersuri pentru întocmirea unui Plan de delimitare şi amplasament al imobilului în suprafaţă de 8.000 mp, urmând ca ulterior să fie lotizat în parcele de 150 mp, avându-se în vedere stabilirea căilor de acces pentru intervenţia ambulanţei, pompierilor, precum şi pentru automobilele personale şi pietoni.

Sub nr.972/05.12.2007 Primăria mun. Călăraşi a emis Certificat de urbanism Fundaţiei judeţene pentru tineret Călăraşi, pentru imobilul situat în T 102 P 461, în vederea lotizării terenului pentru amplasarea unor cabane din lemn tip – camping.

În cursul anului 2008 a fost întocmit Planul Urbanistic de Zonă – Lotizare teren pentru construirea de cabane tip camping în Parcul Dumbrava, T 102 P 461, beneficiar FJPT Călăraşi şi obţinute avizele de la: Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, S.C. Ecoaqua S.A. – sucursala Călăraşi, Enel Distribuţie Dobrogea, unitatea teritorială reţea Călăraşi, precum şi adresa nr.1525/2.04.2008 emisă de Agenţia regională pentru protecţia mediului Piteşti din care reiese că proiectul PUZ va fi supus adoptării fără aviz de mediu.

Planul Urbanistic de Zonă – Lotizare teren pentru construirea de cabane tip camping în Parcul Dumbrava a fost înaintat de către FJPT Călăraşi, la Primaria mun.Călăraşi în vederea aprobării, însă prin adresele: nr.10274/2009, nr.7184/2009, nr.42905/2009, nr.34728/2008, nr.30562/2008, nr.30465/2008, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Acord Unic le-a returnat de fiecare dată documentaţia ca fiind incompletă.

A fost indentificat Referatul nr.4310/04.02.2009, semnat de către arhitectul şef, Bulgăreanu Valentin şi întocmit de catre ref. Nicolescu Tatiana, prin care se aduce la cunoştinţa primarului faptul că până la această dată FJPT Călăraşi nu a intrat în legalitate, deoarece documentaţia PUZ este neconformă din punct de vedere tehnic cu prevederile legale, fiind returnată în vederea completării. Pe referat există rezoluţia primarului :

Se amână sesizarea instanţelor judecătoreşti până la data de 31 martie 2009, la data de 01 aprilie se vor sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune” .

Instanţele judecătoreşti nu au fost sesizate până în prezent.

La sediul FJPT Călăraşi au fost găsite un număr de 40 contracte de închiriere pentru suprafeţe de teren diferite (100 mp, 235 mp, 150 mp, 150 mp, 400 mp, 190 mp, 210 mp, s.a.), pentru a construi o cabană a cărei configuraţie să respecte urbanistica zonei (cabana tip camping cu şarpantă), încheiate în perioada 17.06.2006 – 13.03.2009, semnate de către domnul Popescu Florin şi persoane fizice, pe perioade individualizate sau nedeterminate (pe durata existenţei construcţiei), fără să fie identificat numarul de parcelă şi vecinătăţile imobilului ce face obiectul contractului.

De la Primăria mun.Călăraşi ne-au fost înmânate un număr de 34 Procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (încheiate în anul 2008) pentru persoanele fizice ce au amplasat fără autorizaţie de construire, construcţii pe terenul închiriat de la FJPT Călăraşi, dispunându-se intrarea în legalitate. De asemenea au fost identificate un număr de 14 Certificate de urbanism.

CONCLUZII :

Nici una dintre persoanele fizice, beneficiare a contractelor de închiriere încheiate cu FJPT Călăraşi, nu şi-au obţinut autorizaţii de construire pentru construcţiile amplasate în T 102 P 461, conform prevederilor Legii nr.50/1991 privînd autorizarea executării lucrarilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare.

III. Propuneri de măsuri pentru intrarea în legalitate

În conformitate cu dispoziţiile art.32 alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei;

b)    desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

ALTE PROBLEME IDENTIFICATE:

1. Contracte de închiriere.

Din verificarea copiilor contractelor de închiriere puse la dispoziţie de către FJPT Călăraşi, precum şi a copiilor contractelor de închiriere aflate la documentaţiile depuse de titulari la Primăria mun.Călăraşi, pentru eliberarea Certificatelor de urbanism, au rezultat neconcordanţe conform Anexei la prezentul raport.

2. NERESPECTAREA PREVEDERILOR LEGII NR.146/2002

privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare.

În conformitate cu dispoziţiile art.10 conducerea fundaţiilor judeţene pentru tineret este asigurată de un consiliu alcătuit din 5 membri, dintre care:

–         3 numiţi de consiliul judeţean;

–         2 aleşi din rândul structurilor asociative de tineret reprezentative la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, care îşi exprimă adeziunea la scopul fundaţiei.

În realitate Fundaţia judeţeană pentru tineret Călăraşi este condusa de un Consiliu (numit fie de conducere, fie de administraţie) format doar din 3 membri.

3. APLICABILITATEA DISPOZIŢIILOR ART.29 DIN LEGEA NR.146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare.

La nivelul fiecărui judeţ, evaluarea, supravegherea şi controlul activităţii fundaţiei judeţene pentru tineret se exercită de către o comisie formată din câte un reprezentant al direcţiei pentru tIneret şi sport judeţene, al prefectului, al consiliului judeţean şi al direcţiei generale a fInanţelor publice judeţene.

Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile comisiei prevăzute la alin.(1) de la art.29, se stabilesc prIn regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi.

Până în prezent nu există adoptat Regulamentul de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii nr.146/2002.

4. Neîndeplinirea deciziei consiliului de conducere al F.J.P.T. Călăraşi de catre Presedintele fundaţiei

Planul Urbanistic de Zona – Lotizare teren pentru construirea de cabane tip camping în Parcul Dumbrava, întocmit în anul 2008 de către S.C. Proiect Construct S.R.L. Călăraşi, pentru beneficiar Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Călăraşi, nu coincide cu loturile existente în teren şi totodată nu respectă legislaţia în vigoare, ceea ce duce la returnarea documentaţiei de către Primăria municipiului Călăraşi.

Planul Urbanistic de Zonă – Lotizare teren pentru construirea de cabane tip camping în Parcul Dumbrava trebuie actualizat conform cu realitatea din teren.

Cu toate ca prin decizia nr. 1/2007 s-a hotărât înfiinţarea unui sat de vacanţă pe suprafaţa de 8000 m.p. şi conform procesului verbal nr. 003/04.07.2007 urma să fie lotizat terenul în parcele de 150 m.p., în vederea amplasării unor cabane de tip camping, în realitate destinaţia terenului a fost schimbată închiriindu-se parcele mai mari sau mai mici de 150 mp pe care s-au realizat construcţii de tipul P+M  din lemn şi/sau B.C.A, fără autorizaţii de construire.

Conform prevederilor art. 3 din Decretul – lege nr.150/1990, coroborate cu dispozitiile art. 3 din Legea nr. 146/2002, scopul fundaţiei este : Administrarea patrimoniului propriu şi a resurselor de care dispun în folosul tinerilor şi al structurilor de tineret interesate din judeţ.

Conform Legii nr. 350/2006 tânăr înseamnă persoana cu vârsta cuprînsă între 14 si 35 de ani.

PROPUNERI PENTRU VALORIFICAREA RAPORTULUI:

(propuneri ce vor fi inaintate fiecărei instituţii vizate, pentru luarea măsurilor ce se impun, conform legislaţiei în vigoare)

1. Având în vedere faptul că Primăria Municipiului Călăraşi, prin compartimentul de specialitate, a aplicat sancţiuni prevăzute de Legea nr. 50/1991 cetăţenilor care au edificat construcţii fără autorizaţii de construire în T 102, P461, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(1) din Legea nr.50/1991, organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei sau b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal.

2. Consiliul Judeţean Călăraşi în conformitate cu dispoziţiile art.10 din Legea nr.146/2002 trebuie să numească 3 persoane care să facă parte din Consiliul de conducere al Fundaţiei judeţene pentru tineret Călăraşi.

3. Consiliul Judeţean Călăraşi în conformitate cu dispoziţiile art.29 din Legea nr.146/2002 trebuia să-şi numească reprezentant in Comisia de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei judeţene pentru tineret Călăraşi.

4. Instituţia Prefectului – judeţul Călăraşi în conformitate cu dispoziţiile art.29 din Legea nr.146/2002 trebuia să-şi numească reprezentant în Comisia de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei judeţene pentru tineret Călăraşi.

5. D.G.F.P. Călăraşi în conformitate cu dispoziţiile art.29 din Legea nr.146/2002 trebuia să-şi numească reprezentantul în Comisia de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei judeţene pentru tineret Călăraşi.

6. Direcţia judeţeană pentru tineret Călăraşi în conformitate cu dispoziţiile art.29 din Legea nr.146/2002 trebuia să-şi numească reprezentantul în Comisia de evaluare, supraveghere şi control al activităţii Fundaţiei judeţene pentru tineret Călăraşi.

7. Fundaţia judeţeană pentru tineret Călăraşi trebuie să respecte dispoziţiile art.10 din Legea nr.146/2002 urmând să fie condusă de un consiliu format din 5 membri, din care: 3 numiţi de Consiliul judeţean Călăraşi şi 2 membri aleşi din rândul structurilor asociative de tineret reprezentative la nivelul judeţului Călăraşi, care îşi exprimă adeziunea la scopul fundaţiei.

8. Consiliul de conducere al F.J.P.T. Călăraşi după constituirea conform prevederilor art.10 din Legea nr.146/2002, va trebui sa analizeze modul cum au fost îndeplinite de către d-nul Popescu Florin, temele stabilite prin Decizia nr.01/27.02.2007 a Consiliului de Administraţie şi cele stabilite de Consiliul de conducere conform Procesului-verbal nr.3/04.07.2007. Trebuie avut in vedere faptul că deşi Consiliul de conducere a decis înfiinţarea unui sat de vacanţă pe o suprafată de 8000 mp, prin lotizarea suprafeţei in loturi de 150 mp si încheierea unor contracte de închiriere pe aceste loturi, cu solicitanţii, pentru amplasarea unor căsuţe de vacanţă, în realitate s-au încheiat contracte de închiriere pe suprafeţe diferite (100 mp, 235 mp, 400 mp, 190 mp, 210 mp, s.a.), iar construcţiile amplasate (fără autorizaţie de construire) nu au caracter provizoriu.

9. Consiliul de conducere al F.J.P.T. Călăraşi după constituirea conform prevederilor art.10 din Legea nr.146/2002, va trebui să analizeze Planul Urbanistic de Zonă – Lotizare teren pentru construirea de cabane de tip camping în Parcul Dumbrava,  întocmit de catre S.C. Proiect Construct S.R.L. Călăraşi, deoarece planul trebuie intocmit in conformitate cu scopul fundatiei şi a legislatiei în vigoare, avându-se în vedere faptul că documentaţia înaintată spre aprobare Consiliului municipiului Călărasi, este returnată de fiecare data de catre serviciul de specialitate din cadrul Primăriei mun. Călăraşi.

10. Inspectoratul judeţean în construcţii Călăraşi trebuia să urmărească îndeplinirea măsurilor dispuse prin Procesul Verbal de inspecţie încheiat la data de 10.09.2008 la Primăria mun. Călăraşi, fiind înregistrat sub nr.29474/11.09.2008.

Instituţia Prefectului Judeţul Călăraşi,

BUCUR Gabriela

IACOB George

O. C. P. I.  Călăraşi,

DRAGOMIR Viorica

Inspectoratul de Stat în Construcţii

CIOCLU Genove

Garda Naţională de Mediu,

Mitea Nicolae

D.G.F.P.

Zaharia Neculai